Fils Katia - Laine - Tissus (2024)

Remarque : toutes nos boutiques n’ont pas tous nos produits en stock

', '0', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Patchoune', 50.1005809, 1.8613030, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (1)'+ '

', '1', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Quartier des tissus Libourne', 44.1836753, 0.6217929, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (2)'+ '

', '2', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['PIC ET COUD', 45.5570615, 6.6496845, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (3)'+ '

', '3', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Mary`laine', 43.7001589, -0.2626701, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (4)'+ '

', '4', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.6355578, 2.4103334, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (5)'+ '

', '5', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aix Mousse et Tissus', 43.5356130, 5.4331497, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (6)'+ '

', '6', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LABORET/AIX`PLOSION DE BONHEUR', 45.6907176, 5.9076559, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (7)'+ '

', '7', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Coeur de Campagne', 45.6711509, 6.3836477, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (8)'+ '

', '8', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Coud`fil', 48.4297209, 0.0923701, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (9)'+ '

', '9', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Couture Plus', 44.7158950, 4.6170040, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (10)'+ '

', '10', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Les Comptoirs Créatifs', 46.0692033, 6.3197203, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (11)'+ '

', '11', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Amberieu', 45.9670993, 5.3382944, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (12)'+ '

', '12', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Caux Tons', 45.5440318, 3.7379627, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (13)'+ '

', '13', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Fil et Laine', 42.4741855, 2.6731587, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (14)'+ '

', '14', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES AMIENS', 49.8787225, 2.3019502, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (15)'+ '

', '15', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Filenbulle', 47.3702424, -1.1809298, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (16)'+ '

', '16', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['I&M DUREAU', 47.3870718, -1.1883119, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (17)'+ '

', '17', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Poz Créativ`', 47.3654678, -1.1793126, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (18)'+ '

', '18', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mondial TIissus ', 47.4850783, -0.5483495, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (19)'+ '

', '19', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SO`FIL PARTY', 48.3096571, 1.9953509, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (20)'+ '

', '20', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LOUVE SACREE', 44.4246098, 2.2593114, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (21)'+ '

', '21', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Anders Arens', 43.5007750, -1.5115027, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (22)'+ '

', '22', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS BAYONNE M313', 43.4876305, -1.5058969, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (23)'+ '

', '23', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bleu Framboise ', 45.6483520, 0.1647890, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (24)'+ '

', '24', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS/FRANCE TISSUS', 45.6332200, 0.1568410, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (25)'+ '

', '25', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Lainière', 45.6483312, 0.1622839, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (26)'+ '

', '26', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Laines et tissus.com', 45.6420975, 0.1339844, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (27)'+ '

', '27', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Cote Laine', 45.9013054, 6.1234018, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (28)'+ '

', '28', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Annemasse', 46.1969690, 6.2591620, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (29)'+ '

', '29', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Les Aiguilles d`Alice', 45.2423652, 4.6722373, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (30)'+ '

', '30', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['La Mercerie', 43.5831023, 7.1204409, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (31)'+ '

', '31', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier de Mamé', 44.7158257, 5.0536750, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (32)'+ '

', '32', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Marie Laine et Coton', 43.8760912, 5.3934576, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (33)'+ '

', '33', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['L`atelier Du Tissu', 48.3972516, 0.0901431, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (34)'+ '

', '34', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['POMEDIO R./CREATION LULU CIE', 42.5467607, 3.0214800, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (35)'+ '

', '35', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LES TISSUS D`ISA', 48.7327714, -0.0398577, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (36)'+ '

', '36', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Katia', 45.0972228, 1.8752603, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (37)'+ '

', '37', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['CREATIONS D`AGAPANTHE', 45.0929184, 1.9279976, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (38)'+ '

', '38', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Bouquet', 46.5894497, 1.5185168, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (39)'+ '

', '39', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Au café Couture', 43.6791776, 4.6272901, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (40)'+ '

', '40', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['C`so Déco', 46.0137354, 4.6919495, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (41)'+ '

', '41', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le bar du Tissu & des créations', 47.1316288, 4.4867977, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (42)'+ '

', '42', 'S', 'N', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MDA Mercerie', 48.9934915, 2.4148336, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (43)'+ '

', '43', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.2992537, 2.7269514, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (44)'+ '

', '44', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Artigues Déco', 44.8641811, -0.4578560, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (45)'+ '

', '45', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Quartier des tissus Aubenas', 44.6176489, 4.4035637, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (46)'+ '

', '46', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Atoutissus', 45.7472435, 3.1591771, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (47)'+ '

', '47', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Esprit Fil', 45.7496217, 3.1119139, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (48)'+ '

', '48', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Danie S`TYL', 47.4897640, 2.4391350, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (49)'+ '

', '49', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['SAS Cat`laine', 45.9571225, 2.1708709, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (50)'+ '

', '50', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Tissus D`Oc', 43.6481645, 0.5921775, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (51)'+ '

', '51', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie d`Ortholan', 43.6466961, 0.5903204, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (52)'+ '

', '52', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerine Audenge', 44.6946553, -0.9823112, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (53)'+ '

', '53', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Degriff`laine', 47.4867958, 6.8435079, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (54)'+ '

', '54', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['L`ATELIER DE LULU', 50.8782645, 2.0741650, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (55)'+ '

', '55', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['HERISSON ANGORA/ SAS FRED &JOH', 47.6689773, -2.9883058, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (56)'+ '

', '56', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier de Charlotte', 43.2168830, 0.8802313, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (57)'+ '

', '57', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Crysalid', 44.9290867, 2.4459616, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (58)'+ '

', '58', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES AURILLAC', 44.9097383, 2.4191456, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (59)'+ '

', '59', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ESPACE LAINE', 47.7968947, 3.5687753, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (60)'+ '

', '60', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['KOTULLA M./AU FIL DU TEMPS', 47.4886632, 3.9053669, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (61)'+ '

', '61', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Durand', 43.9406060, 4.8118448, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (62)'+ '

', '62', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['FAIT MAIN', 48.6857786, -1.3633372, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (63)'+ '

', '63', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Nouvelle Mercerie', 48.6859795, -1.3603528, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (64)'+ '

', '64', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Abécédaire', 47.5168867, -0.6096998, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (65)'+ '

', '65', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['La Boutique d`Isa', 44.1633176, 4.6173293, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (66)'+ '

', '66', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Sarl Mercerie Ausseil', 42.7033170, 2.8275200, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (67)'+ '

', '67', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Pressing Mercerie', 45.8182240, 4.1843924, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (68)'+ '

', '68', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le Petit Troc du Faubourg', 48.2304419, 4.7126046, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (69)'+ '

', '69', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Créa`Laine', 48.1129931, 4.3713816, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (70)'+ '

', '70', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil d`Oc', 44.2767559, 2.4339654, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (71)'+ '

', '71', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Fils D` Hélène', 45.4710990, -0.1575687, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (72)'+ '

', '72', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ma Préférence', 44.3072953, 4.3450801, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (73)'+ '

', '73', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le Bonheur De Sophie', 49.2848812, -0.7059278, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (74)'+ '

', '74', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Do`mi Laines', 43.4934210, -1.4935340, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (75)'+ '

', '75', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bobines et Bobinettes', 47.4400124, -0.2163427, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (76)'+ '

', '76', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Bricomarché Beautiran', 44.6999330, -0.4674170, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (77)'+ '

', '77', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Acoufils', 49.4305249, 2.0837965, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (78)'+ '

', '78', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Tissuland / Beauvais', 49.4132744, 2.1178379, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (79)'+ '

', '79', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`Agneline', 43.6676165, 1.3639546, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (80)'+ '

', '80', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['BAUER C./MAILLE À L`ENVERS', 49.7129780, 0.4525999, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (81)'+ '

', '81', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Sarl Cousette', 48.3666742, 0.5642248, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (82)'+ '

', '82', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Eurl Melichamaline', 46.1090235, 4.7457296, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (83)'+ '

', '83', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Liliya Couture', 48.3701797, 7.5938776, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (84)'+ '

', '84', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Sainte Catherine', 44.8537554, 0.4817287, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (85)'+ '

', '85', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le Plaisir du Fil', 49.0918200, 0.5989996, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (86)'+ '

', '86', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil De L`Etang', 43.4791494, 5.1664099, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (87)'+ '

', '87', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['De Coton et de Laine', 43.8001069, 1.6039049, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (88)'+ '

', '88', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Mercerie Charlotte', 43.4798652, -1.5635121, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (89)'+ '

', '89', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['PLANETE DECO BIARRITZ', 43.4588427, -1.5460619, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (90)'+ '

', '90', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Quartier des Tissus Bias', 44.4024793, 0.6772671, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (91)'+ '

', '91', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['GIRAUD F./ATELIER ARCHIBALD', 30.6959409, -49.8171262, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (92)'+ '

', '92', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Les Créations d`Isabel', 43.3418289, -1.7458240, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (93)'+ '

', '93', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['AU TEMPS LIBRE', 43.6332079, 1.3948551, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (94)'+ '

', '94', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Bobine de Phil', 45.1263247, -0.6636593, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (95)'+ '

', '95', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['NB Laines à Tricoter ', 47.6078930, 1.3188130, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (96)'+ '

', '96', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Coudre Broder etc', 44.1866902, 0.6316877, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (97)'+ '

', '97', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Bricologis', 48.8206602, 0.7183870, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (98)'+ '

', '98', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Alex Tissus', 44.8401615, -0.6440197, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (99)'+ '

', '99', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Boutique Can`Elle', 44.8319044, -0.5830720, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (100)'+ '

', '100', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['PLANETE DECO BOUCAU', 43.5315902, -1.4653586, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (101)'+ '

', '101', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Boulazac', 45.1830981, 0.7592491, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (102)'+ '

', '102', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['DEQUEKER G./ LA MERLETTE', 46.5855875, 3.0551021, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (103)'+ '

', '103', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LA BOUTIQUE DU FAIT MAIN', 49.3598857, 0.8163767, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (104)'+ '

', '104', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['LAETISS AVONS BG EN BRESSE', 43.5409782, 0.7357245, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (105)'+ '

', '105', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Créarmonie Soupçon De Magie', 42.4332347, 1.9467324, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (106)'+ '

', '106', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES Bg en Bresse', 46.1992858, 5.2429502, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (107)'+ '

', '107', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Plaisir de la Laine', 46.3485544, 2.2137819, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (108)'+ '

', '108', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil de la Lande', 48.3014945, -3.9579154, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (109)'+ '

', '109', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil Du Temps', 46.8403884, -0.4941972, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (110)'+ '

', '110', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DECLIC', 48.4111253, -4.4584006, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (111)'+ '

', '111', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Mondial Tissus ', 48.4258026, -4.4700156, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (112)'+ '

', '112', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil des passions', 44.9130978, 1.8412885, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (113)'+ '

', '113', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux 1001 Passion', 44.8963730, 6.6349486, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (114)'+ '

', '114', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Des Ursules Brie', 48.7041935, 2.5969293, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (115)'+ '

', '115', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Abilen', 48.3927383, 4.5258719, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (116)'+ '

', '116', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['LA CIGOGNE ARTIFICIUM', 45.2930960, 3.3807964, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (117)'+ '

', '117', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['NINA / LE BAZAR DE NINA', 45.8216520, -0.4821445, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (118)'+ '

', '118', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Textiloisirs', 50.4932160, 2.5869510, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (119)'+ '

', '119', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Singer Cabestany', 42.6868302, 2.9174728, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (120)'+ '

', '120', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS CABRIES', 43.4188019, 5.3570336, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (121)'+ '

', '121', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Feminités', 49.1817479, -0.3624478, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (122)'+ '

', '122', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Maison du Bouton ', 49.1828441, -0.3683719, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (123)'+ '

', '123', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['A Pygmalion', 44.4464190, 1.4428350, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (124)'+ '

', '124', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['TTC 2000', 50.9487028, 1.8534288, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (125)'+ '

', '125', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['De Fil en Aiguille', 43.3611955, -1.4018114, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (126)'+ '

', '126', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Cannes', 43.5528968, 6.9538088, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (127)'+ '

', '127', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ma petite grand-mère', 43.6417733, -1.4344802, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (128)'+ '

', '128', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Mercerie Tyffanie', 43.5292970, 1.7562377, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (129)'+ '

', '129', 'S', 'S', '["LAN_WWKIPDAY","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Le fil du temps', 43.2135374, 2.3471103, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (130)'+ '

', '130', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Loisir A.C.T', 43.2155180, 2.3496762, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (131)'+ '

', '131', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Trouvailles de Mariella', 41.8049885, 8.4600794, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (132)'+ '

', '132', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mamie Laines', 44.0507043, 2.1583230, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (133)'+ '

', '133', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier de Cath', 47.5836047, -3.0826767, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (134)'+ '

', '134', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Foliefil', 47.2724270, -1.5009212, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (135)'+ '

', '135', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Au vent des Fils', 44.7903343, -0.9629523, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (136)'+ '

', '136', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bricomarché', 44.3103831, 0.0543507, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (137)'+ '

', '137', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Floriane', 43.6048950, 2.2399420, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (138)'+ '

', '138', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Quartier des Tissus Castres', 43.5903709, 2.2639393, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (139)'+ '

', '139', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Euro Couture', 49.2892960, 1.0347750, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (140)'+ '

', '140', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Fil à Idée', 44.1629531, 1.5371220, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (141)'+ '

', '141', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Phildar', 44.1619588, 1.5343445, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (142)'+ '

', '142', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Il était une fois', 43.8347171, 5.0354063, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (143)'+ '

', '143', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SARL ELOFIL PHILDAR', 42.4861247, 2.7462963, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (144)'+ '

', '144', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Brin De Laine', 48.6737626, 1.9715982, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (145)'+ '

', '145', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Leslie Maryanne', 48.5630760, 2.6044030, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (146)'+ '

', '146', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['La Passion des Aiguilles', 48.5529323, 2.5991438, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (147)'+ '

', '147', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Fils du Temps', 45.2730948, 0.0397362, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (148)'+ '

', '148', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tous Tissus', 48.0103532, 2.7208474, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (149)'+ '

', '149', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['A... Z Couture', 47.8322781, 5.3158146, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (150)'+ '

', '150', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le petit coin de retouches', 47.8061483, 5.4270421, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (151)'+ '

', '151', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['TISSUS DU RENARD CHALLANS', 46.8369769, -1.8743656, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (152)'+ '

', '152', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La P`tite Boutic', 45.5494000, 5.9831143, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (153)'+ '

', '153', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Des Ursules Chalon', 46.7727894, 4.8620827, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (154)'+ '

', '154', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Pachipati', 47.3529353, -0.7635953, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (155)'+ '

', '155', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Besace', 48.9558468, 4.3604726, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (156)'+ '

', '156', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie d`Orfeuil', 48.9558754, 4.3611571, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (157)'+ '

', '157', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Chambourcy', 48.9092970, 2.0288030, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (158)'+ '

', '158', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Quartier des Tissus Tours', 47.3431010, 0.7028407, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (159)'+ '

', '159', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Textiloisirs', 49.5897196, 3.6532692, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (160)'+ '

', '160', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil des Montagnes', 45.9233423, 6.8677838, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (161)'+ '

', '161', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Emmanuel Création Champnier', 45.6917861, 0.1711489, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (162)'+ '

', '162', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Sabine', 48.8467288, 2.5828629, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (163)'+ '

', '163', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['MERCERIE DU FIL AU CHAS', 49.7717434, 4.7172886, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (164)'+ '

', '164', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mon cadeau', 47.8856466, 3.0930290, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (165)'+ '

', '165', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DU RENARD OLONNE', 46.4852444, -1.7361730, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (166)'+ '

', '166', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tout pour la couture', 49.0417896, 3.3889845, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (167)'+ '

', '167', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Malice Chateaulin', 48.1966128, -4.0862753, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (168)'+ '

', '168', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mes tricots', 44.4856719, 4.7136659, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (169)'+ '

', '169', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Atelier Couture Marie', 43.3924707, 5.1765767, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (170)'+ '

', '170', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Laine Tissus', 47.8634377, 2.2192904, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (171)'+ '

', '171', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Creafil', 46.8163103, 0.5437968, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (172)'+ '

', '172', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Citronnelle', 47.8197876, 2.8407899, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (173)'+ '

', '173', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['MAYLAN LOUISETTE', 47.0539715, 3.6582626, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (174)'+ '

', '174', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Côtes et Mailles', 46.1188750, 4.9542432, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (175)'+ '

', '175', 'S', 'N', '["LANTEL_WORKSHOP","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS BESANÇON', 47.2842369, 5.9913648, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (176)'+ '

', '176', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DELAIRE`S CREATIONS', 48.1109346, 5.1347951, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (177)'+ '

', '177', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Pallandre', 45.6386850, 4.3918869, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (178)'+ '

', '178', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Séverine', 48.8757332, 2.5845603, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (179)'+ '

', '179', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Lalie et Laly', 47.2096123, -0.7304617, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (180)'+ '

', '180', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Jardin de Coton', 47.0622493, -0.8802222, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (181)'+ '

', '181', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mondial Tissus', 47.0602256, -0.9328158, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (182)'+ '

', '182', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Camomille', 48.8083164, 2.2710727, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (183)'+ '

', '183', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Couture Clermont', 45.7766385, 3.0759899, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (184)'+ '

', '184', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules', 45.7655889, 3.1249206, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (185)'+ '

', '185', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS', 43.6202817, 3.4494780, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (186)'+ '

', '186', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Melocoton', 47.0869916, -1.2851203, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (187)'+ '

', '187', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ruban Belle', 43.2517350, 6.5327351, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (188)'+ '

', '188', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier de Nais', 44.1813550, 6.6247077, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (189)'+ '

', '189', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS COLOMBIERS', 43.3071110, 3.1694278, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (190)'+ '

', '190', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Bout des doigts', 46.2900941, 2.7391504, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (191)'+ '

', '191', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Tricofil', 47.8757900, -3.9214679, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (192)'+ '

', '192', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Fée mains', 48.9644709, 0.9415243, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (193)'+ '

', '193', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Lain`Or', 48.8499286, -0.5521570, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (194)'+ '

', '194', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Euro Couture', 48.4341827, 0.0540849, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (195)'+ '

', '195', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Kat-Fil', 43.9574593, 0.3721616, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (196)'+ '

', '196', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Phildar - Confla`laines', 48.9927118, 2.0928625, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (197)'+ '

', '197', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['VERITE M./ELOE PASSION COUTURE', 48.0607163, 0.4914889, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (198)'+ '

', '198', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.9272584, 1.8525839, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (199)'+ '

', '199', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`amie du fil', 48.1720635, 6.8753929, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (200)'+ '

', '200', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Magali Couture', 43.6521829, 1.3268834, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (201)'+ '

', '201', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 51.0232020, 2.3734218, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (202)'+ '

', '202', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Bouveret', 48.8138720, 3.0839320, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (203)'+ '

', '203', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['COUTURE J M N', 48.6256863, 2.4213048, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (204)'+ '

', '204', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Gourcy Marret Colette', 45.7550668, 3.5426386, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (205)'+ '

', '205', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil des Idées', 49.0461754, -1.4467209, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (206)'+ '

', '206', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS COUTRAS 08', 45.0416035, -0.1199789, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (207)'+ '

', '207', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MoonCréationS', 45.0422195, -0.1232518, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (208)'+ '

', '208', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Fée de laine', 42.9145157, 1.6562430, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (209)'+ '

', '209', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Boîte à Couture', 45.7474785, 4.7321434, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (210)'+ '

', '210', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Le Carboullec Patricia', 44.7751622, -0.3484271, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (211)'+ '

', '211', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SAS LES 100 VOEUX', 49.2290082, 2.8969564, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (212)'+ '

', '212', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les jolies choses', 44.7286762, 5.0219594, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (213)'+ '

', '213', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Malice', 48.2479889, -4.4896820, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (214)'+ '

', '214', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['2C Couture', 48.2262664, 6.2563890, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (215)'+ '

', '215', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Nouveautés', 48.3230615, 7.4280899, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (216)'+ '

', '216', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Créa-mailles', 47.6157315, 6.8587074, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (217)'+ '

', '217', 'S', 'N', '["LAN_WWKIPDAY","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Point Retouches', 49.4406149, 1.1471672, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (218)'+ '

', '218', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Geneviève', 45.2553410, 4.7049098, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (219)'+ '

', '219', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Brin de Talent', 45.7719627, 4.9797905, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (220)'+ '

', '220', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['TDU DEOLS', 46.8492460, 1.7006727, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (221)'+ '

', '221', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 49.9034240, 1.0780760, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (222)'+ '

', '222', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Trois petit* points', 48.8123988, 6.7175091, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (223)'+ '

', '223', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Belle Etoffe', 47.3461947, 5.0590098, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (224)'+ '

', '224', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['La Fabrique de Cotons', 48.4536488, -2.0622957, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (225)'+ '

', '225', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Cha`pique', 47.2735594, -1.3388799, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (226)'+ '

', '226', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Dol`Philmod', 47.0922095, 5.4909135, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (227)'+ '

', '227', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Royan Mousse', 45.9045995, -1.2625566, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (228)'+ '

', '228', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['PAWLIK L./LES BOBINES DE MARIE', 48.6249995, 6.3441833, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (229)'+ '

', '229', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Made In Tissus', 45.5329259, 5.7011130, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (230)'+ '

', '230', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Tricot... Thé', 48.0934921, -4.3300964, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (231)'+ '

', '231', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Anouk et Marguerite', 48.5300205, 2.0095411, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (232)'+ '

', '232', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Créative GRAVIER', 43.5354178, 6.4642440, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (233)'+ '

', '233', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Mouton qui tricote', 48.7360744, 1.3628648, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (234)'+ '

', '234', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Pressing des Coralines', 48.7486184, 1.3477718, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (235)'+ '

', '235', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Alplaines', 45.6642948, 5.9101815, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (236)'+ '

', '236', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison D`ursule Drumettaz', 45.6571557, 5.9113383, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (237)'+ '

', '237', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tricots Folies', 51.0351211, 2.3764081, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (238)'+ '

', '238', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Pressing Duraquois', 44.6770490, 0.1814906, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (239)'+ '

', '239', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tendances Mode', 47.6702527, -0.2437263, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (240)'+ '

', '240', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Vesulaine', 47.6038955, 6.1386246, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (241)'+ '

', '241', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Natacha Tissus', 45.1518223, 5.6956233, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (242)'+ '

', '242', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil d`Opaline', 45.4057972, 2.0447166, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (243)'+ '

', '243', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Print`Up / je file à Paris', 48.1759620, 2.8719107, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (244)'+ '

', '244', 'S', 'N', '["LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ma Pau & Si', 47.7271575, -2.5978097, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (245)'+ '

', '245', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La boite à idées', 44.5648648, 6.4936813, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (246)'+ '

', '246', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Cachemire', 47.4649030, 3.2563090, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (247)'+ '

', '247', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS EPAGNY', 45.9397819, 6.0775289, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (248)'+ '

', '248', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Je couds Je tricote', 49.0451547, 3.9519560, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (249)'+ '

', '249', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Un fil une aiguille', 48.6085666, 1.6780707, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (250)'+ '

', '250', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TDU EPINAL', 48.1916580, 6.4716273, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (251)'+ '

', '251', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Souricette', 49.6471263, -1.6482013, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (252)'+ '

', '252', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mille et une idées', 49.6466620, -1.6440641, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (253)'+ '

', '253', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LE GRAND CERCLE 95', 49.0314608, 2.1003267, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (254)'+ '

', '254', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['HUTIN C./CREA ET CO', 48.2963721, -0.9388275, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (255)'+ '

', '255', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie By Sandra', 48.4208144, 7.6607913, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (256)'+ '

', '256', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Sybelles', 44.5218676, 2.7632676, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (257)'+ '

', '257', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TENDANCES CREATIVES', 43.1137152, 0.7663137, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (258)'+ '

', '258', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ELODIE MERCERIE', 48.4347058, 2.1452997, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (259)'+ '

', '259', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ma Mercerie', 48.4337765, 2.1603793, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (260)'+ '

', '260', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Hobbie', 50.0442926, 1.4196788, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (261)'+ '

', '261', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Boite à Couture', 50.0517804, 1.4196483, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (262)'+ '

', '262', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['A la Boite à Couture', 45.3366760, 1.0482707, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (263)'+ '

', '263', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Petit* bouts de fil', 48.8652202, 1.4204448, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (264)'+ '

', '264', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Femina', 49.0413904, 6.5985541, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (265)'+ '

', '265', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Doigts de Fée', 49.6523755, 0.5891557, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (266)'+ '

', '266', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ARGENTIN B./ATELIER BE', 49.7572293, 0.3734093, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (267)'+ '

', '267', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Feurs', 45.7228344, 4.2232557, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (268)'+ '

', '268', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ATELIER P`TITE BOBINE', 48.7458085, -0.5719033, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (269)'+ '

', '269', 'N', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Threemax', 48.7505781, -0.5682198, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (270)'+ '

', '270', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Bobines & Cie', 44.3252963, 3.5947543, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (271)'+ '

', '271', 'S', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Au fil de soi', 42.9649440, 1.6027105, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (272)'+ '

', '272', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Louise Mercerie', 48.4049952, 2.6978186, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (273)'+ '

', '273', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`Appart`ment', 49.1883251, 6.9011626, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (274)'+ '

', '274', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Folie des Grandeurs', 48.3508988, -1.2299932, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (275)'+ '

', '275', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['La mercerie d`Alinore', 48.3553647, -1.2032632, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (276)'+ '

', '276', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS BETHUNE F114', 50.5151496, 2.6215740, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (277)'+ '

', '277', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Boîte à Ouvrage', 47.0155682, 3.0806704, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (278)'+ '

', '278', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['LA FABRIQUE À TISSER', 48.6282492, -2.3647418, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (279)'+ '

', '279', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La mercerie des creatrices', 43.4326484, 6.7335667, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (280)'+ '

', '280', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS FREJUS', 43.4389662, 6.7159403, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (281)'+ '

', '281', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Fréjus', 43.4395609, 6.7135593, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (282)'+ '

', '282', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Chez Joséphine', 48.7413905, 6.1474168, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (283)'+ '

', '283', 'S', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS FURIANI', 42.6559437, 9.4361833, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (284)'+ '

', '284', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MIKA MAGIC', 48.8868729, 2.5300981, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (285)'+ '

', '285', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ma petite mercerie', 43.9245060, 1.9190678, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (286)'+ '

', '286', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Clem`ercerie', 43.7045049, 1.5581668, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (287)'+ '

', '287', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['SAS Le Crochet de Nathalie', 43.5590794, -0.2753932, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (288)'+ '

', '288', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Dentellière', 45.5694081, -0.6768366, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (289)'+ '

', '289', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MARCHE AUX AFFAIRES', 45.5785826, -0.6846993, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (290)'+ '

', '290', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Perle de Laine', 48.0709084, 6.8773279, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (291)'+ '

', '291', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ROSMIR SAS', 46.3312850, 6.0548468, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (292)'+ '

', '292', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Rigaudière', 45.8015436, 2.4666741, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (293)'+ '

', '293', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Murielle Couture', 50.1368485, 4.8216666, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (294)'+ '

', '294', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 45.5795502, 4.7360992, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (295)'+ '

', '295', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 49.5084432, 0.2209409, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (296)'+ '

', '296', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['DIFFUS LAINE TISSUS BX', 44.7736438, -0.6472246, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (297)'+ '

', '297', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['SAS MDV', 49.2974903, 0.8703312, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (298)'+ '

', '298', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie de Reve', 51.0160984, 2.3094732, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (299)'+ '

', '299', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`évantail', 49.6652535, 1.9376646, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (300)'+ '

', '300', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Petite Mercerie / M. Anne Arnaud E.I.', 48.8371734, -1.5961161, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (301)'+ '

', '301', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Aux Doigts de Fées', 43.6601584, 6.9235608, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (302)'+ '

', '302', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Grasse', 43.6433508, 6.9451451, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (303)'+ '

', '303', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['A Z COUTURE', 47.4472945, 5.5874784, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (304)'+ '

', '304', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Jeux D`aiguilles', 45.1856000, 5.7197430, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (305)'+ '

', '305', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Lanae Tricot', 45.1864552, 5.7203035, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (306)'+ '

', '306', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Mercerie Au Minou', 45.1914363, 5.7249168, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (307)'+ '

', '307', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Natacha Décoration', 45.1878323, 5.7186427, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (308)'+ '

', '308', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Morvan', 48.0672305, -3.2069210, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (309)'+ '

', '309', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ATELIERS PALOMEI', 47.3274392, -2.4322300, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (310)'+ '

', '310', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LE DE A COUDRE', 46.1701888, 1.8662236, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (311)'+ '

', '311', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Crea`Fils', 48.5601745, -3.1464834, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (312)'+ '

', '312', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Broderie Alsacienne', 48.8156049, 7.7913666, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (313)'+ '

', '313', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Laine Attitude', 50.7826948, 3.1333409, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (314)'+ '

', '314', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SAMH Deco', 49.0700660, 6.4859060, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (315)'+ '

', '315', 'S', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.7156797, 2.5406091, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (316)'+ '

', '316', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Pierrelaye', 49.0023106, 2.1782907, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (317)'+ '

', '317', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Passion Hell', 47.5880507, 7.2540851, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (318)'+ '

', '318', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Ramos Francine', 49.9171567, 4.0857884, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (319)'+ '

', '319', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE PIC PIC', 48.9225997, 2.1859852, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (320)'+ '

', '320', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['A2 MAINS', 46.3739044, 2.4732080, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (321)'+ '

', '321', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier de Couture', 46.7249307, -2.3505829, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (322)'+ '

', '322', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Bonheur de Marie ', 48.2994720, 1.2411903, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (323)'+ '

', '323', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Arcades', 47.4168910, 5.0787170, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (324)'+ '

', '324', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Aux Galeries Créatives', 45.5429024, 3.2456596, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (325)'+ '

', '325', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Singer', 43.5126233, 4.9902177, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (326)'+ '

', '326', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Association De Fil En Echange', 48.5122498, 2.2515225, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (327)'+ '

', '327', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Boutique des Saveurs', 47.9823209, 3.3932814, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (328)'+ '

', '328', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Lachamp Deco Services', 45.4536001, -0.4397866, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (329)'+ '

', '329', 'S', 'S', '["LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Lachamp Deco Services', 45.4443240, -0.4360150, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (330)'+ '

', '330', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['PHILDAR', 47.3499996, 0.6604028, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (331)'+ '

', '331', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier de Babette', 43.2881968, -0.3894593, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (332)'+ '

', '332', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Zumeline', 48.6892826, 2.3736304, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (333)'+ '

', '333', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au plaisir d`Hé`laines', 48.6903018, 2.3787993, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (334)'+ '

', '334', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Ateliers D`Yvonne', 48.6436184, -4.3555345, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (335)'+ '

', '335', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule L`Etrat', 45.4829222, 4.3467987, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (336)'+ '

', '336', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Eric Ledu', 43.3893280, 0.8377400, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (337)'+ '

', '337', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Emeraude', 43.6127268, 1.0820272, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (338)'+ '

', '338', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ANNIE C', 48.1374410, 0.9770575, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (339)'+ '

', '339', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Chez Mad`laine', 48.0066407, 6.8768812, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (340)'+ '

', '340', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['L`EVASION CREATIVE', 46.6478762, -0.7449483, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (341)'+ '

', '341', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Le Comptoir de laine', 46.5801762, 1.9850604, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (342)'+ '

', '342', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['AU FIL D`AKUPARA', 43.1750299, 5.6050762, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (343)'+ '

', '343', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ma Folie Créative', 43.1756938, 5.6060112, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (344)'+ '

', '344', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SAS FIL ET FOUINE', 48.1862115, 0.6558092, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (345)'+ '

', '345', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['FLORILEGE', 47.6994499, -0.0600472, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (346)'+ '

', '346', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Bergère de France', 47.7645613, -2.1312785, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (347)'+ '

', '347', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE INES', 43.1330007, 6.0260932, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (348)'+ '

', '348', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Fil en Pattes', 48.8208427, -1.2931596, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (349)'+ '

', '349', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LE GRENIER D`ADELAIDE', 43.1176829, 6.2396594, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (350)'+ '

', '350', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux fils du Perche', 48.4707558, 1.0160168, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (351)'+ '

', '351', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mirliton', 47.5189920, -2.3042770, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (352)'+ '

', '352', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Génération Textile', 46.6681550, -1.4410330, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (353)'+ '

', '353', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Philnad', 45.7411087, 0.3832156, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (354)'+ '

', '354', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bleu Framboise', 46.1598280, -1.1505920, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (355)'+ '

', '355', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La mercerie', 46.1623343, -1.1511772, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (356)'+ '

', '356', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ivantout tissus', 44.6410174, -1.1550933, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (357)'+ '

', '357', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maille pour Elle', 45.5640845, 5.4460007, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (358)'+ '

', '358', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['CLEM`COUTURE', 43.1381066, 5.9811991, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (359)'+ '

', '359', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Amandine Mercerie', 44.8094815, 4.7844279, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (360)'+ '

', '360', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil d`Or', 44.8013769, 4.7788434, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (361)'+ '

', '361', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SOARES / 3 ILES ', 48.8799462, 2.7015502, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (362)'+ '

', '362', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Jeannette et Pierre', 44.8357868, 0.7370897, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (363)'+ '

', '363', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['HASCOET A.L./MERCI MERCERIE', 48.4688253, -2.5187973, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (364)'+ '

', '364', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MERE CERISE', 50.6398617, 3.0173430, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (365)'+ '

', '365', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Phildar', 48.4506899, -4.2501031, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (366)'+ '

', '366', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SARL LES 2 HELENE', 48.4492642, -4.2642316, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (367)'+ '

', '367', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tricotine et Boutonnette', 45.1002909, 3.4954498, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (368)'+ '

', '368', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LANGON TISSUS MERCERIE LAINE', 44.5396030, -0.2439714, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (369)'+ '

', '369', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Armorlaines', 48.7310314, -3.4663330, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (370)'+ '

', '370', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Timeco', 44.7843788, -0.5081447, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (371)'+ '

', '371', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE DE L`ORCHIDEE', 44.5088315, 4.2882672, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (372)'+ '

', '372', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['JACOULOT C./ O FIL DES PREMAS', 47.1206065, 6.7144180, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (373)'+ '

', '373', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Artifil', 46.6323572, 1.0604665, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (374)'+ '

', '374', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Couture Loisirs Création', 46.8060470, 4.4187015, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (375)'+ '

', '375', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ALEA DECO', 45.7308485, -0.9600712, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (376)'+ '

', '376', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Feelaine', 49.4916619, 0.1055354, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (377)'+ '

', '377', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MON TRICOT', 43.3949293, 6.3092487, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (378)'+ '

', '378', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Déco', 47.6465325, 0.1556775, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (379)'+ '

', '379', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mr Chapin/Boutique des Tendances', 47.6466306, 0.1566219, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (380)'+ '

', '380', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Le Mans Laines', 48.0054000, 0.1948790, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (381)'+ '

', '381', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['PREVOTS M. / SARL VEGA DECO', 48.5119198, 0.3511834, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (382)'+ '

', '382', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['GAGNE S. TIPI DE LA GRENOUILLE', 44.9390726, 3.9949175, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (383)'+ '

', '383', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Boite à Laine', 48.8429502, 2.5005230, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (384)'+ '

', '384', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Copines de Bobines', 44.9534443, -0.6698941, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (385)'+ '

', '385', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ô Fil des Rubans', 46.7661591, 1.7145595, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (386)'+ '

', '386', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['AUX MILIE METRES', 45.5319529, 5.6839818, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (387)'+ '

', '387', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES LE PONTET', 43.9805079, 4.8789882, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (388)'+ '

', '388', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Trésors D`Emi', 47.2749937, -2.4256313, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (389)'+ '

', '389', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Singer', 45.0429825, 3.8831658, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (390)'+ '

', '390', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['De Fil en Fil', 48.8902947, 2.5127527, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (391)'+ '

', '391', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Albi', 43.9164766, 2.1085483, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (392)'+ '

', '392', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS MATEX ALBI 13', 43.9158817, 2.1118885, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (393)'+ '

', '393', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['BRIN DE FEMME', 43.9340354, 0.6202158, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (394)'+ '

', '394', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Mercerie des Cocottes', 44.7071851, -1.2361875, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (395)'+ '

', '395', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mamzelle fil', 50.4273415, 2.8282432, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (396)'+ '

', '396', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['DI PIAZZA L./SERGE ET NATHALIE', 45.5319976, 5.5846765, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (397)'+ '

', '397', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Gang de Grandes Mères', 43.9629577, 4.7595418, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (398)'+ '

', '398', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['FIL`OU TISSUS ', 46.7740788, -1.2294783, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (399)'+ '

', '399', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Crysalid', 46.8710982, -1.0132887, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (400)'+ '

', '400', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ets Bodin', 46.8716429, -1.0197149, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (401)'+ '

', '401', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Lylou Tissus', 43.5046665, 5.3873425, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (402)'+ '

', '402', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier de Valérie', 46.4959515, -1.7854668, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (403)'+ '

', '403', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Center Laine', 47.1521663, -1.5382185, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (404)'+ '

', '404', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['DECOAVENUE', 47.1421009, -1.5288381, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (405)'+ '

', '405', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Fil et tissus', 48.6826045, 2.1691764, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (406)'+ '

', '406', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Passions de Jacotte', 48.5749412, -4.3209518, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (407)'+ '

', '407', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au petit point de mousse', 50.6240626, 2.6839102, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (408)'+ '

', '408', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Phildar', 43.2000995, 2.7564339, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (409)'+ '

', '409', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie & Laine Katia', 49.3297695, 2.4649594, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (410)'+ '

', '410', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil d`Argent', 50.4208029, 2.7752210, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (411)'+ '

', '411', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil et à Mesure', 48.2144384, -1.5075689, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (412)'+ '

', '412', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['A Sainte Marie', 45.8324147, 1.2537413, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (413)'+ '

', '413', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['BRODEUSES ET COUTURIERES', 45.8361878, 1.2557915, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (414)'+ '

', '414', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS LIMOGES', 45.8833503, 1.2854276, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (415)'+ '

', '415', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LES TISSUS D`ISA', 49.1437177, 0.2208559, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (416)'+ '

', '416', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Entrepot / Creanous', 49.8704027, 2.3674456, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (417)'+ '

', '417', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Talent Créatif', 49.5248530, 5.7608782, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (418)'+ '

', '418', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['CLOS.TY.LAINE', 47.7453017, -3.3762300, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (419)'+ '

', '419', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS LORIENT M008', 47.7652593, -3.4043951, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (420)'+ '

', '420', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SARL CREALAURE', 48.1916433, -2.7682603, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (421)'+ '

', '421', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['DE FIL ET COUTURE', 47.9947200, -0.1540850, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (422)'+ '

', '422', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LES P`tit* PLAISIRS', 49.2113765, 1.1658930, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (423)'+ '

', '423', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Katoucreations', 43.6700793, 4.1311481, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (424)'+ '

', '424', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au bout des Fils', 48.5906511, 6.4948638, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (425)'+ '

', '425', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['CAS O TISSUS', 47.7594166, 7.2663599, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (426)'+ '

', '426', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Saint Colomban', 47.8171812, 6.3784781, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (427)'+ '

', '427', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Liseron', 45.7610336, 4.8317544, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (428)'+ '

', '428', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['COHEN B./POMPON GIRL', 45.7529420, 4.8280528, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (429)'+ '

', '429', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ursule en ville Tissus Lyon 7', 45.7477407, 4.8549127, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (430)'+ '

', '430', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison D`Ursule Macon', 46.2856823, 4.8069675, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (431)'+ '

', '431', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS MACON M213', 46.2980777, 4.8255796, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (432)'+ '

', '432', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ARJDAL K./ L`ATELIER ITRI', 48.9479732, 2.1410504, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (433)'+ '

', '433', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Fée des Mailles', 48.8127600, 2.2786023, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (434)'+ '

', '434', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS BRIVE 06', 45.1700692, 1.5627531, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (435)'+ '

', '435', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Malle aux Etoffes', 48.3502626, 0.3689620, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (436)'+ '

', '436', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['LA PELOTE D`OR', 43.8676960, 5.7883352, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (437)'+ '

', '437', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS MANOSQUE', 43.8263069, 5.7963027, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (438)'+ '

', '438', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Addict', 48.9412628, 2.8757695, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (439)'+ '

', '439', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.3491031, 3.5455178, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (440)'+ '

', '440', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS', 44.5244439, 0.1046660, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (441)'+ '

', '441', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['OPALE TISSUS', 50.8238014, 1.7133991, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (442)'+ '

', '442', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS DIJON M156', 47.2798039, 5.0147976, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (443)'+ '

', '443', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LA BONNE MERCERIE', 43.2861771, 5.3851306, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (444)'+ '

', '444', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Petite Mercerie', 43.3008084, 5.3861620, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (445)'+ '

', '445', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Laine Mercerie', 43.2649314, 5.3916189, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (446)'+ '

', '446', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Laines Center', 43.3216989, 5.4185323, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (447)'+ '

', '447', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Le Fil en Trop', 43.2926335, 5.3783258, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (448)'+ '

', '448', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Marseille', 43.3034871, 5.4704830, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (449)'+ '

', '449', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Sur Toutes Les Coutures', 43.2874086, 5.3600709, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (450)'+ '

', '450', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Saperlipopette ', 44.9369232, 1.6049879, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (451)'+ '

', '451', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LA MERCERIE DE FIL EN AIGUILLE', 43.4026971, 5.0542291, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (452)'+ '

', '452', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Linbrifil ', 45.8660701, -0.3221175, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (453)'+ '

', '453', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['FROU FROU', 48.5964669, -2.2939481, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (454)'+ '

', '454', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['La Maison du Rideau', 50.2792970, 3.9722232, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (455)'+ '

', '455', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Maurepas', 48.7583485, 1.9194211, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (456)'+ '

', '456', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['De`s Bobine', 48.3043924, -0.6188993, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (457)'+ '

', '457', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Tissus de Marie', 48.3054518, -0.6212108, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (458)'+ '

', '458', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Self Tissus', 48.2861965, -0.6184346, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (459)'+ '

', '459', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Couture au fil du Jour', 44.0573921, 5.1270656, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (460)'+ '

', '460', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil des points', 47.1446200, 2.2144740, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (461)'+ '

', '461', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Atelier Valerie Couture', 46.2215491, -0.1450435, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (462)'+ '

', '462', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Créative', 48.5387662, 2.6586752, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (463)'+ '

', '463', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['PRESSING BBR', 44.5176698, 3.4720636, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (464)'+ '

', '464', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Nouvelle Mercerie', 43.7755367, 7.5001535, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (465)'+ '

', '465', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['1 2 3 Coupons', 49.1020407, 6.1615417, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (466)'+ '

', '466', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Foire aux Tissus', 44.1157141, 3.0721132, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (467)'+ '

', '467', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Passion Lingerie', 44.0990983, 3.0785569, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (468)'+ '

', '468', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Concept Laine', 43.5767823, 5.0072350, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (469)'+ '

', '469', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Marolleau Tissus', 44.5939053, 0.3469347, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (470)'+ '

', '470', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Elsa Textiles', 48.9567753, 2.6022885, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (471)'+ '

', '471', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Grange à Laine', 48.6151080, 7.6939060, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (472)'+ '

', '472', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Sur le fil Retouches', 45.3267737, 5.5640811, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (473)'+ '

', '473', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Euro Couture', 49.1674294, -0.3164572, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (474)'+ '

', '474', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Moneteau', 47.8461677, 3.5486289, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (475)'+ '

', '475', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Chez Paulette', 44.6816726, 0.8910635, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (476)'+ '

', '476', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique de la laine de la Filature de Belvès', 44.7886430, 0.9965080, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (477)'+ '

', '477', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Fantaisies', 43.8896538, -0.5015733, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (478)'+ '

', '478', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS MONT DE MARSAN 07', 43.9035348, -0.4806857, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (479)'+ '

', '479', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Creativ`Mode', 46.9766374, -1.3156957, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (480)'+ '

', '480', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS', 46.9682360, -1.3306875, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (481)'+ '

', '481', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Hanniet', 47.9966511, 2.7328896, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (482)'+ '

', '482', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS MONTAUBAN 11', 44.0468470, 1.3900870, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (483)'+ '

', '483', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['O Fils des Passions', 44.0179055, 1.3527405, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (484)'+ '

', '484', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Tripier', 47.6241062, 4.3365351, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (485)'+ '

', '485', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`étoffe en folie ', 44.5592007, 4.7491276, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (486)'+ '

', '486', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Au Dé à Coudre', 45.2855665, -0.4145119, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (487)'+ '

', '487', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Jpv Diffusion', 48.7043753, 2.4605653, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (488)'+ '

', '488', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie la Riviera', 48.7043753, 2.4605653, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (489)'+ '

', '489', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Mes Petites Bobines', 47.3911001, 0.8441645, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (490)'+ '

', '490', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Montluçon', 46.3439819, 2.5984716, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (491)'+ '

', '491', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS LONS LE SAUNIER', 46.6747540, 5.5338016, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (492)'+ '

', '492', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tricotine et Bobinette', 47.7534710, 0.8609621, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (493)'+ '

', '493', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], [' LA MERCERIE', 43.6068774, 3.8747310, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (494)'+ '

', '494', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Coccinelle', 43.6090035, 3.8737659, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (495)'+ '

', '495', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Singer', 43.5880741, 3.8528388, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (496)'+ '

', '496', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Coeur du Tricot', 46.8171117, 6.3247843, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (497)'+ '

', '497', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Le fil de Cathy', 47.6934025, 0.4149388, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (498)'+ '

', '498', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['PETIT I./ICREATISS', 45.6717185, 5.4842758, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (499)'+ '

', '499', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['JEUX DE FILS', 48.5765580, -3.8326747, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (500)'+ '

', '500', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Badaboum Web', 48.6137051, 2.8853270, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (501)'+ '

', '501', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE FIFRES', 45.6192810, 4.6680727, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (502)'+ '

', '502', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ma Mercerie', 47.0550859, 6.6028795, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (503)'+ '

', '503', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DU RENARD', 46.7108612, -1.4295836, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (504)'+ '

', '504', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Moulin', 49.0799848, 6.1111602, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (505)'+ '

', '505', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Le Chas de l`aiguille', 45.4841936, 6.5312953, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (506)'+ '

', '506', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Cath`Couture', 47.9065351, 0.2434226, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (507)'+ '

', '507', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Histoires d`Aiguilles', 47.9138891, 0.2468303, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (508)'+ '

', '508', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Tentation', 43.4606756, 1.3256917, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (509)'+ '

', '509', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Nuances Or Tissus', 43.4580154, 1.3232051, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (510)'+ '

', '510', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie et Lingerie du Centre', 48.5383412, 7.4552015, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (511)'+ '

', '511', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['A Vos Aiguilles', 47.5533589, -2.4836137, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (512)'+ '

', '512', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['2 Aiguilles dans la Cafetière', 48.6937520, 6.1810830, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (513)'+ '

', '513', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Fil Maille Love', 47.2124241, -1.5654364, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (514)'+ '

', '514', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerine', 47.2501738, -1.5209007, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (515)'+ '

', '515', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Myrtille Nantes', 47.2322594, -1.5337101, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (516)'+ '

', '516', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 48.9374762, 2.8787890, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (517)'+ '

', '517', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Briatte d`Anna', 43.1830648, 3.0052212, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (518)'+ '

', '518', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Elle`Laine', 45.9750587, -0.2357459, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (519)'+ '

', '519', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les pelotes de Joléon', 48.0195728, 7.5307325, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (520)'+ '

', '520', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['UNE MAILLE A L`ENDROIT 92', 48.8854003, 2.2614496, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (521)'+ '

', '521', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ivantout', 45.0965037, 0.4752687, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (522)'+ '

', '522', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['De la Création à la Tentation', 48.0542180, 2.0091250, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (523)'+ '

', '523', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Au de à Coudre', 46.9897581, 3.1587344, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (524)'+ '

', '524', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Nice', 43.7083840, 7.1887750, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (525)'+ '

', '525', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Juliette et Pénélope ', 43.7142561, 7.2592107, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (526)'+ '

', '526', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Nimes', 43.8068600, 4.3597960, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (527)'+ '

', '527', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['PERLEPOMPONS', 43.8328131, 4.3279770, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (528)'+ '

', '528', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['TISSUS DU RENARD NIORT', 46.3361091, -0.4022160, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (529)'+ '

', '529', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Histoires de Fil ', 47.0023491, -2.2484603, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (530)'+ '

', '530', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Euro Couture', 49.0584779, 1.1636452, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (531)'+ '

', '531', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LES DAMES DE PIQUE', 47.4398278, -1.4992919, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (532)'+ '

', '532', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.4123557, 2.9772763, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (533)'+ '

', '533', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil du Cher', 47.2864836, 1.3688333, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (534)'+ '

', '534', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Creafil', 49.5792892, 2.9962916, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (535)'+ '

', '535', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Bonheur des Dames', 47.5636476, -1.6267271, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (536)'+ '

', '536', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Les ciseaux d`or', 48.4620767, 7.4788910, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (537)'+ '

', '537', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mr. Bricolage', 45.2547830, 1.4142630, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (538)'+ '

', '538', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Atelier de Ky`m', 48.9997314, 7.1194303, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (539)'+ '

', '539', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['O` Tissus De Lydie', 50.4680133, 2.9921511, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (540)'+ '

', '540', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil du savoir faire', 49.5347921, 0.9577351, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (541)'+ '

', '541', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Au Fil D`Ariane', 50.4747605, 3.2454555, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (542)'+ '

', '542', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le Coud Coeur', 50.4747605, 3.2454555, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (543)'+ '

', '543', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Étoffe & Motif', 46.1385155, -2.4484017, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (544)'+ '

', '544', 'N', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Parisot Sainte Anne', 47.9034224, 1.9012459, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (545)'+ '

', '545', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Sur un Fil', 48.6976730, 2.1839117, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (546)'+ '

', '546', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Mercerie Jeanne d`Albret', 43.4890854, -0.7732818, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (547)'+ '

', '547', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS ORTHEZ F117', 43.4835888, -0.7634609, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (548)'+ '

', '548', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['AU BOUT DU ROULEAU ORVAULT', 47.2516879, -1.6179537, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (549)'+ '

', '549', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS OSNY', 49.0771897, 2.0743157, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (550)'+ '

', '550', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DOUET V./L`ATELIER DE LA SOURI', 49.2849125, -0.2621757, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (551)'+ '

', '551', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Avons', 45.7138171, 4.8038318, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (552)'+ '

', '552', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Pelotes de Pénélope', 48.7787875, -3.0496597, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (553)'+ '

', '553', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['De deux choses lune', 48.7137601, 2.2422112, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (554)'+ '

', '554', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Plume', 46.4511447, 4.1172863, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (555)'+ '

', '555', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Tricot des Lacs', 44.3509207, -1.0776218, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (556)'+ '

', '556', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ateliers by the way', 48.8681960, 2.3660535, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (557)'+ '

', '557', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Elie Fitzo', 48.8853443, 2.3425108, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (558)'+ '

', '558', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['fIls et Laines', 48.8562405, 2.3760183, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (559)'+ '

', '559', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['L`Atelier de la maille', 48.8755756, 2.3207613, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (560)'+ '

', '560', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['L`Atelier du fil', 48.8456111, 2.4030066, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (561)'+ '

', '561', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LEONIE PIQUE PIQUE', 48.8462720, 2.2926175, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (562)'+ '

', '562', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LIL WEASEL', 48.8648073, 2.3475520, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (563)'+ '

', '563', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Arc-en-Ciel', 48.8332622, 2.3020081, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (564)'+ '

', '564', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Mercydor', 48.8350548, 2.3994615, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (565)'+ '

', '565', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ô BONHEUR CRÉATIFS', 48.8743689, 2.3843403, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (566)'+ '

', '566', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES PARIS', 48.8849038, 2.3429194, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (567)'+ '

', '567', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['UNE MAILLE A L`ENDROIT 15EME', 48.8398580, 2.2981233, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (568)'+ '

', '568', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['UNE MAILLE A L`ENDROIT 17EME', 48.8846879, 2.3092508, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (569)'+ '

', '569', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['UNE MAILLE A L`ENDROIT 5EME', 48.8446213, 2.3503670, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (570)'+ '

', '570', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Petite Mercerie', 43.2995799, -0.3709455, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (571)'+ '

', '571', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['L`OASIS PERIGUEUX 10', 45.2014345, 0.6927521, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (572)'+ '

', '572', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bouton d`or', 42.6954010, 2.8752870, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (573)'+ '

', '573', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier des trois bobines', 42.6775549, 2.6353572, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (574)'+ '

', '574', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La couserie Créative', 42.6980980, 2.8949120, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (575)'+ '

', '575', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['LE FIL A LA PAT', 43.6924797, 5.4989239, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (576)'+ '

', '576', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Au Petit Paris', 43.5451157, -1.1072969, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (577)'+ '

', '577', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Foire aux Tissus', 43.4480959, 3.4135739, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (578)'+ '

', '578', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier de Juju', 48.5022360, -4.4298581, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (579)'+ '

', '579', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Kreatiss', 43.5905188, 1.2897661, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (580)'+ '

', '580', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE TRAODEC', 43.3405103, 6.5446486, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (581)'+ '

', '581', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MC Boutique', 48.5222458, -2.2370616, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (582)'+ '

', '582', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Cusset Vincent', 45.6218190, 3.1496230, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (583)'+ '

', '583', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Carrelo', 46.7381066, 0.7666088, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (584)'+ '

', '584', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Chat Createur', 48.5784758, -2.0608471, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (585)'+ '

', '585', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LES TISSUS DE BIGOULAINE', 47.6611468, -2.8046609, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (586)'+ '

', '586', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier des Fées', 47.9449780, -2.3957705, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (587)'+ '

', '587', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DECLIC', 48.3761329, -4.3733518, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (588)'+ '

', '588', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['La Passion en Plus', 48.5456733, 3.2882962, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (589)'+ '

', '589', 'S', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Katia et Ph.', 45.9225094, 6.0604293, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (590)'+ '

', '590', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Magasin Pingouin', 48.9025349, 6.0555971, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (591)'+ '

', '591', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['GAYET M.C / MC COUTURE', 46.4324174, 4.9376234, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (592)'+ '

', '592', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier Boutik', 46.4301071, 4.9357597, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (593)'+ '

', '593', 'S', 'N', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['De fil en Aiguille', 47.8658053, -4.2249905, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (594)'+ '

', '594', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Pontchat`laine', 47.4359080, -2.0919912, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (595)'+ '

', '595', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Aux 38 doigts', 49.1544914, 6.6613638, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (596)'+ '

', '596', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DIFFUS LAINE TISSUS PO', 47.1280697, -2.1298740, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (597)'+ '

', '597', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Maison du Trousseau', 42.5404993, 3.0275802, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (598)'+ '

', '598', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Saint-Denis Isabelle', 43.0180329, 3.0494842, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (599)'+ '

', '599', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Meli Melo', 48.1116196, -0.9736257, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (600)'+ '

', '600', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Kam Diffusion', 43.5356049, 1.3971268, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (601)'+ '

', '601', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Portet', 43.5311536, 1.3971242, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (602)'+ '

', '602', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['KCINNAY CREATION', 43.3140090, 3.3356844, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (603)'+ '

', '603', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LHUILLIER P./SAS POVO CREATION', 41.5967585, 9.2728150, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (604)'+ '

', '604', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Créatifs', 44.5036808, 1.1850945, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (605)'+ '

', '605', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['BULLE DE BONNE HEURE', 48.7172363, 2.7406857, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (606)'+ '

', '606', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.1489247, 3.2159214, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (607)'+ '

', '607', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tisseco', 46.1753154, -1.1173814, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (608)'+ '

', '608', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS VESOUL', 47.4668275, 5.9276975, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (609)'+ '

', '609', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Zelia Mode', 49.4459920, 4.7666866, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (610)'+ '

', '610', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS DIJON M157', 47.3113864, 5.0957340, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (611)'+ '

', '611', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil de Joséphine', 47.4831529, -3.1223329, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (612)'+ '

', '612', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Les Loisirs de Jeanne', 42.8755481, 2.1828475, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (613)'+ '

', '613', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mondial Tissus', 47.9796144, -4.0790846, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (614)'+ '

', '614', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Cerise', 47.1015908, 5.8655446, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (615)'+ '

', '615', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Lokazatissu', 43.8208242, 1.7217497, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (616)'+ '

', '616', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Auguste', 43.8222927, 1.7233664, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (617)'+ '

', '617', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Yone Créations', 43.8316482, 1.7173282, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (618)'+ '

', '618', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Fils et des Aiguilles', 48.3464495, 6.6166832, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (619)'+ '

', '619', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Pique-Aiguille', 48.6438206, 1.8220157, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (620)'+ '

', '620', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie de Valérie', 43.5461158, 1.4755645, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (621)'+ '

', '621', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['La Boutik` Créative', 45.3665061, 5.5259919, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (622)'+ '

', '622', 'N', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Josso', 47.6512341, -2.0852415, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (623)'+ '

', '623', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La malle aux Tissus', 47.6721672, -2.0726179, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (624)'+ '

', '624', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mémère Cerise', 49.2616921, 4.0485270, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (625)'+ '

', '625', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier Rose', 49.0382939, 6.3655002, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (626)'+ '

', '626', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Puce de Mer', 45.6943316, -0.7171995, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (627)'+ '

', '627', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Plaisir des Dames', 49.5065617, 4.3676027, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (628)'+ '

', '628', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La boite à Retouches', 43.4590179, 2.0019759, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (629)'+ '

', '629', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mamzelle Fourmi', 47.1650118, -1.5451028, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (630)'+ '

', '630', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Bonneterie Picot', 48.1959574, 7.3175548, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (631)'+ '

', '631', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], [' Aux Dentelles de Calais', 45.2482033, 0.3402509, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (632)'+ '

', '632', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Caprice', 44.3063720, 2.2377591, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (633)'+ '

', '633', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Lili Art Mercerie', 42.7689623, 2.8709103, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (634)'+ '

', '634', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Atelier de Camille', 46.0360766, 4.0681915, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (635)'+ '

', '635', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Mercerie Les Chas Fil', 45.9360647, -0.9622695, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (636)'+ '

', '636', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`Escargot qui Pique', 45.6838522, 2.8041760, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (637)'+ '

', '637', 'S', 'S', '["LAN_WWKIPDAY","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Catusse', 44.3484897, 2.5749788, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (638)'+ '

', '638', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Pic et Coud', 48.5098396, 3.7127793, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (639)'+ '

', '639', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['La Mercerie de Romorantin', 47.3590460, 1.7420843, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (640)'+ '

', '640', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LES TISSUS D`ISA', 49.1970890, -0.4553031, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (641)'+ '

', '641', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Fabrique by Phildar', 49.4402008, 1.0896694, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (642)'+ '

', '642', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Mercerie Saint Julien', 49.4264176, 1.0753804, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (643)'+ '

', '643', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Studio Laine', 49.4434297, 1.0937138, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (644)'+ '

', '644', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 49.4346611, 1.0837412, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (645)'+ '

', '645', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bleu Framboise ', 45.6266987, -1.0331032, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (646)'+ '

', '646', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Royan Mousse Couture', 45.6314983, 0.9979219, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (647)'+ '

', '647', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Phildar', 49.6982925, 2.7862648, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (648)'+ '

', '648', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mod`elle', 43.9583911, 2.8871696, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (649)'+ '

', '649', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Vero Boutique', 44.2602714, 4.1957432, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (650)'+ '

', '650', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['JERSEYS ET COTONNADES', 49.5389785, 0.4739296, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (651)'+ '

', '651', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['STOF', 45.4327582, 4.0640125, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (652)'+ '

', '652', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS SAINT CANNAT', 43.8263069, 5.7963027, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (653)'+ '

', '653', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE ET COMPAGNIE', 44.8603792, 1.8867180, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (654)'+ '

', '654', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`ATELIER DU TISSU', 49.2012779, -0.4009886, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (655)'+ '

', '655', 'N', 'S', '["LANTEL_WORKSHOP","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['DIFFUS LAINE TISSUS ST.EULALIE', 44.9056471, -0.4891138, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (656)'+ '

', '656', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Ma p`tite Laine', 46.9918863, 2.2433378, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (657)'+ '

', '657', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Sandy Laines', 45.0330728, 3.0906146, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (658)'+ '

', '658', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Fil et Bobine', 43.1075364, 0.7224992, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (659)'+ '

', '659', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS RENNES M364', 48.1358084, -1.7088245, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (660)'+ '

', '660', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Myosotis', 45.9442069, -0.5192276, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (661)'+ '

', '661', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['S` Ariège Tissus', 43.0907855, 1.6267849, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (662)'+ '

', '662', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Brod`style', 43.9484974, 2.2081245, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (663)'+ '

', '663', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['La Lainière', 45.8884014, 0.8995528, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (664)'+ '

', '664', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 49.7308824, 0.3646062, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (665)'+ '

', '665', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`Une & l`Autre', 49.1147576, -1.0923032, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (666)'+ '

', '666', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Aiguilles de Lulu', 48.6347389, -2.0178549, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (667)'+ '

', '667', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS MORLAIX', 48.5770897, -3.8577783, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (668)'+ '

', '668', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Creil', 49.2341969, 2.4645150, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (669)'+ '

', '669', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Le Sentier Provençal', 43.4604846, 5.8613591, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (670)'+ '

', '670', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Femina', 48.8916319, 5.5410990, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (671)'+ '

', '671', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DIFFUS LAINE TISSUS SN', 47.2888135, -2.2108179, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (672)'+ '

', '672', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Petit Mousse Créations', 45.3545007, 3.9530313, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (673)'+ '

', '673', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Boutique Caresses', 44.9441340, 4.8418470, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (674)'+ '

', '674', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['DE GREEF KATHELINE', 48.4816371, -3.1045420, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (675)'+ '

', '675', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Delices d`Oleron', 45.9401697, -1.3160811, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (676)'+ '

', '676', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Quartier des tissus', 43.8583561, -0.4866251, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (677)'+ '

', '677', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['RAMBERT CONFECTION', 45.2940267, 4.8106541, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (678)'+ '

', '678', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['FIL OU LAINE', 43.4158757, 6.7995162, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (679)'+ '

', '679', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie l`abrivado', 43.7953668, 4.8212692, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (680)'+ '

', '680', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS GREGOIRE', 43.9615058, 4.9340476, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (681)'+ '

', '681', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Armory Créations', 47.3399872, 2.8518973, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (682)'+ '

', '682', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LES PETITES SOURIS', 48.3601670, -1.8724095, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (683)'+ '

', '683', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS TROYES M151', 48.2948252, 4.1122561, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (684)'+ '

', '684', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['PRESSING 5S', 45.1338600, 3.8105796, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (685)'+ '

', '685', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules St Peray', 44.9420309, 4.8570726, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (686)'+ '

', '686', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MARTINEZ F./BOBINE ET CABOTINE', 45.4046431, 3.3166091, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (687)'+ '

', '687', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Couture Creative', 48.2931870, 4.0453473, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (688)'+ '

', '688', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Le Fil En Fete', 46.4865964, 2.0688961, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (689)'+ '

', '689', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['COTONELLE', 45.2423795, 4.2331113, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (690)'+ '

', '690', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['De Fil en aiguille', 44.8419101, 0.2150536, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (691)'+ '

', '691', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bleu Framboise ', 45.7455696, -0.6329578, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (692)'+ '

', '692', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS SAINTES 02', 45.7496664, -0.6459030, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (693)'+ '

', '693', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LE TISSERAIN', 45.7477289, -0.6871588, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (694)'+ '

', '694', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['VEYRE B./TOUS TISSUS', 45.3446910, 4.7987464, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (695)'+ '

', '695', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil d`Or', 45.9354835, 6.6309394, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (696)'+ '

', '696', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Tricotine ', 43.6406253, 5.0935360, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (697)'+ '

', '697', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SARL MELI ILEM COUTURE', 48.0347984, 0.2377262, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (698)'+ '

', '698', 'S', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['M & LAINE', 48.7299846, 7.0388961, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (699)'+ '

', '699', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS AJACCIO', 41.9515055, 8.7854515, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (700)'+ '

', '700', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Chas Créatif', 47.5202736, -2.7816309, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (701)'+ '

', '701', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Le bonnet en folie', 45.6748964, -0.9274492, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (702)'+ '

', '702', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['MA`NOUveautés', 47.2791914, 4.2267396, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (703)'+ '

', '703', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Sarl La Boite à Couture', 47.2600239, -0.0785116, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (704)'+ '

', '704', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Deux Filles en Aiguille', 47.3604055, -1.9484366, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (705)'+ '

', '705', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['LA BOHEMIA / 36 BOBINES', 47.3616287, -1.9388755, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (706)'+ '

', '706', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['GEMME LE FIL', 43.2354463, 1.5730072, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (707)'+ '

', '707', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Savigneux', 45.6041261, 4.0894230, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (708)'+ '

', '708', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules Scionzier', 46.0644867, 6.5491371, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (709)'+ '

', '709', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['QUARTIER DES TISSUS RODEZ', 44.4009613, 2.6034681, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (710)'+ '

', '710', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['PRESSING DE SÉES', 48.6040896, 0.1693362, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (711)'+ '

', '711', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['PELOTES BOBINES ET PAILLETTES', 43.4968672, 0.5919252, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (712)'+ '

', '712', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MYTISSUS', 48.2597631, 7.4520789, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (713)'+ '

', '713', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TDU SELESTAT', 48.2747182, 7.4596705, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (714)'+ '

', '714', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['M-Tissus', 48.1981302, 3.2789612, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (715)'+ '

', '715', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 48.1756105, 3.2874943, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (716)'+ '

', '716', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS SERRES CASTET 09', 43.3855700, -0.4128440, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (717)'+ '

', '717', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier d`Audrey', 43.4262480, 3.2990368, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (718)'+ '

', '718', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au bonheur des Dames', 43.4021457, 3.6921539, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (719)'+ '

', '719', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Coton et Dentelle', 44.3242419, 3.0581821, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (720)'+ '

', '720', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Le Temps Apprivoisé', 46.7450680, 4.8495960, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (721)'+ '

', '721', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Doucine Laine', 46.7123598, -1.9795777, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (722)'+ '

', '722', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Textiloisirs', 49.3620330, 3.3202224, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (723)'+ '

', '723', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DESFONDS M./UN JOUR UN RÊVE', 45.0093476, 4.3952161, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (724)'+ '

', '724', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Tissus du Grand Large', 46.5642065, 0.3555616, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (725)'+ '

', '725', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`AIGUILLE DES PINS', 47.2471499, -2.1679778, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (726)'+ '

', '726', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Coupe Fil', 48.2859171, 6.9490791, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (727)'+ '

', '727', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['ROSIER S./ROSE PAMPLEMOUSSE', 45.1219128, 4.9810268, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (728)'+ '

', '728', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Jacalie', 45.2386040, 5.6754760, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (729)'+ '

', '729', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Raynoird Jacqueline', 46.1605877, 2.8320745, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (730)'+ '

', '730', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['La maison d`Alice', 43.6816420, 3.8109949, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (731)'+ '

', '731', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Laine Barrocas', 44.4664792, 2.9727788, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (732)'+ '

', '732', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['COUCKE / CHASSE AUX TISSUS', 47.3300979, 1.1291556, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (733)'+ '

', '733', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LE CORRE I./CREATTITUDE', 48.4222118, 0.0842712, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (734)'+ '

', '734', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['POIROT E./MILOUKOU', 45.8914589, 6.7106115, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (735)'+ '

', '735', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Aiguilles à Malice', 47.5115176, -2.0412942, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (736)'+ '

', '736', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Couture et Loisirs', 48.1372840, -1.6957327, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (737)'+ '

', '737', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Bastide Tissus', 44.1038853, 4.0974885, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (738)'+ '

', '738', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Belle Époque', 48.5785488, -1.0930177, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (739)'+ '

', '739', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Fée du Logis', 49.5061870, 2.4331660, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (740)'+ '

', '740', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bleu Celeste', 45.7387099, 4.4644295, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (741)'+ '

', '741', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Bonheur des Mamans', 42.7745418, 2.9854937, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (742)'+ '

', '742', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Les Petites Etoffes', 50.7253937, 1.6248622, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (743)'+ '

', '743', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], [' Bobinette et Compagnie', 45.6593578, 4.5586513, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (744)'+ '

', '744', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.7298693, 1.6260515, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (745)'+ '

', '745', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['BITON J./LE PHIL DES IDEES', 47.0374983, -1.6447699, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (746)'+ '

', '746', 'N', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil d`Horus', 44.8776868, 0.2858740, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (747)'+ '

', '747', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Centrakor', 48.6809429, -4.0046616, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (748)'+ '

', '748', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 49.8487890, 3.2798117, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (749)'+ '

', '749', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Fil ou Laine', 43.4159711, 6.7991135, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (750)'+ '

', '750', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Nid de Linotte ', 49.3857430, -1.5301792, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (751)'+ '

', '751', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Titi Couture', 45.0136905, -0.0056331, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (752)'+ '

', '752', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERINE ANG', 47.4970956, -0.4933897, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (753)'+ '

', '753', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Lou in woods', 44.4071566, 0.7934796, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (754)'+ '

', '754', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus des Ursules St Thibault', 48.8699610, 2.6778040, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (755)'+ '

', '755', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Décor et Couture', 45.1780158, 4.8119040, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (756)'+ '

', '756', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['La Maison de la Couture', 46.1425234, 6.0780918, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (757)'+ '

', '757', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Euro Couture', 49.6226872, 0.7873783, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (758)'+ '

', '758', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Angelaine', 46.8145390, 5.0596431, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (759)'+ '

', '759', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`Agneline', 43.5639215, 1.5149975, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (760)'+ '

', '760', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Sarl l`Agneline', 43.5633904, 1.5124041, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (761)'+ '

', '761', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['CKB Création Couture', 43.3549578, -1.5506421, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (762)'+ '

', '762', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['HARDY S. / SILHOUETTE', 49.5297751, 0.3588669, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (763)'+ '

', '763', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Ste Geneviève', 48.6242945, 2.3447999, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (764)'+ '

', '764', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MONDIAL TISSUS GENEVIEVE M417', 48.6246310, 2.3426615, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (765)'+ '

', '765', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Crea en Fetes', 49.4926180, 5.1895668, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (766)'+ '

', '766', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['La Grange à Laine', 48.6143828, 7.6939269, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (767)'+ '

', '767', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Piq du Coeur', 46.1071568, -0.7535598, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (768)'+ '

', '768', 'S', 'N', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['BOBINE A CHOUPETTE', 46.4657430, -1.6238395, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (769)'+ '

', '769', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Un Instant chez soi', 42.8457258, 1.6025329, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (770)'+ '

', '770', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercrie Lingerie', 43.2350490, 0.0708628, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (771)'+ '

', '771', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`OASIS TARBES IBOS 12', 43.2425990, 0.0185920, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (772)'+ '

', '772', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Cd Super Vap', 45.1299388, 1.3020817, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (773)'+ '

', '773', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TDU TERVILLE', 49.3533544, 6.1270829, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (774)'+ '

', '774', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Chariolotte', 45.4355186, 0.7330520, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (775)'+ '

', '775', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Thoiry', 46.2265712, 5.9884992, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (776)'+ '

', '776', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Ouate Elle`s', 45.8817161, 6.3237975, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (777)'+ '

', '777', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maryse Confection', 46.9791881, -0.2139655, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (778)'+ '

', '778', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DEMEULEMEESTER/MAISON BOUTIQUE', 42.6329749, 2.7534602, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (779)'+ '

', '779', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Milaine', 48.9854236, -0.4803229, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (780)'+ '

', '780', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Création Josette Jourdain', 43.6056010, 1.4444884, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (781)'+ '

', '781', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['L`atelier de Gaspard et Léonie', 43.5900905, 1.3740943, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (782)'+ '

', '782', 'N', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL"]', 1 ], ['Les Marchandes', 43.6054248, 1.4405762, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (783)'+ '

', '783', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Bouts de Laine & Cie', 50.7397225, 3.1659468, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (784)'+ '

', '784', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['LES TISSUS D`ISA TOURLAVILLE', 49.6363348, -1.5825452, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (785)'+ '

', '785', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Quartier des Tissus Tours Nord', 47.4272798, 0.7011835, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (786)'+ '

', '786', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil Des Aiguilles', 46.9016893, -1.7007435, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (787)'+ '

', '787', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TABAC PRESSE', 46.3075912, 4.5987286, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (788)'+ '

', '788', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], [' Mondial Tissus', 48.4912842, -2.7288586, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (789)'+ '

', '789', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Creations Interlaine', 48.4901901, -2.7270485, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (790)'+ '

', '790', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Fil Fil', 48.3047815, 4.0897409, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (791)'+ '

', '791', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Singer', 48.2950956, 4.0643638, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (792)'+ '

', '792', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['SAS C GENIAL', 45.2488366, 1.7681332, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (793)'+ '

', '793', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['SAS Genial', 45.2488366, 1.7681332, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (794)'+ '

', '794', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['ABITIBEE', 45.3745485, -1.1509162, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (795)'+ '

', '795', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Vent Du Sud', 44.0123224, 4.4165916, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (796)'+ '

', '796', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Pensee', 44.2411171, 5.0739744, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (797)'+ '

', '797', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Rêve et Créations', 43.6420474, 7.0089416, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (798)'+ '

', '798', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Nicole Biasotto', 44.1070270, 0.8897340, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (799)'+ '

', '799', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Ateliers Kokoboheme', 50.3596879, 3.5167865, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (800)'+ '

', '800', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['MERCERIE CLUB', 47.1607930, -1.2672845, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (801)'+ '

', '801', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['L`Armoire à Tissus', 46.1083394, 5.8263517, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (802)'+ '

', '802', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['LA VALS` DES TISSUS', 46.1227762, 5.8090469, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (803)'+ '

', '803', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Myrtille Vannes', 47.6502821, -2.7136401, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (804)'+ '

', '804', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Lagny Nathalie', 48.6012955, 5.6660715, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (805)'+ '

', '805', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DE ARAUJO C./LA BOUCLE RARE', 45.5574243, 4.2886423, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (806)'+ '

', '806', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Wicked Wool', 46.2737328, 6.2513957, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (807)'+ '

', '807', 'S', 'N', '["LANTEL_WORKSHOP","LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Bergère de France', 43.7220810, 7.1128979, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (808)'+ '

', '808', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mondial Tissus Vendenheim', 48.6580282, 7.7271055, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (809)'+ '

', '809', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TDU VENDENHEIM', 48.6605556, 7.7230891, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (810)'+ '

', '810', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['FARANDOLE', 47.8011583, 1.0490335, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (811)'+ '

', '811', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Textiloisirs', 49.4077570, 2.7807640, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (812)'+ '

', '812', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Filanfolie', 43.8519109, 1.2340896, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (813)'+ '

', '813', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN"]', 1 ], ['Mercerie Cadeaux', 45.0276180, 0.7183600, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (814)'+ '

', '814', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Pathy', 48.7395584, 0.9251033, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (815)'+ '

', '815', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Ecolaines', 48.1055540, -1.7436930, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (816)'+ '

', '816', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['TISSUS MYRTILLE RENNES', 48.1048263, -1.7390852, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (817)'+ '

', '817', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Rascol', 43.5017719, 3.7919298, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (818)'+ '

', '818', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Vogue', 44.9793724, 2.6241265, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (819)'+ '

', '819', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['MAILLES SHOP', 46.1250673, 3.4216447, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (820)'+ '

', '820', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Ursule En Ville Vienne', 45.5234442, 4.8701098, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (821)'+ '

', '821', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Laines Katia', 48.6971315, 2.4155965, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (822)'+ '

', '822', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Maison d`Ursule Villebon', 48.7017018, 2.2538908, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (823)'+ '

', '823', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Maille Indigo', 48.8372188, -1.2230628, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (824)'+ '

', '824', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['LES TISSUS DE MARIE', 44.3600042, 1.9975592, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (825)'+ '

', '825', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Pompon Chic', 43.3993432, 1.7140819, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (826)'+ '

', '826', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['La Boutique d`Inaé', 45.9873328, 4.7178558, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (827)'+ '

', '827', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Tissus Des Ursules Villefranche', 45.9893693, 4.7399397, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (828)'+ '

', '828', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Coudorama', 48.7930302, 2.3644287, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (829)'+ '

', '829', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_PUNTO","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['O comptoir des passions', 43.8597329, 1.5005410, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (830)'+ '

', '830', 'S', 'S', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_MACRAME","LAN_TALLER_PUNTO","LAN_WWKIPDAY","TEL_TALLER_COSTURA","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Machines à coudre "Quessard"', 44.7884860, -0.5667660, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (831)'+ '

', '831', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES VILLENEUVE-LOUBET', 43.6345779, 7.1312257, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (832)'+ '

', '832', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['ESPACE DEGRIFF`LAINE', 48.7350056, 2.4188319, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (833)'+ '

', '833', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Mercerie Maman la Fée', 44.4070291, 0.7052939, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (834)'+ '

', '834', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Douceur et Fantaisie', 49.0803810, -0.6594907, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (835)'+ '

', '835', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_KS_NO_PREMIUM"]', 1 ], ['Textiloisirs', 49.7312134, 4.7557942, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (836)'+ '

', '836', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Nadege Boutique', 49.2886707, 2.4871962, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (837)'+ '

', '837', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Au Fil Du Temps', 47.5514966, 6.4282609, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (838)'+ '

', '838', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Mission Création', 50.5402860, 2.7968073, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (839)'+ '

', '839', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil de la Pensée', 48.8394065, -0.8921493, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (840)'+ '

', '840', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Les Tissus de Gaëlle', 48.8393707, -0.8905712, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (841)'+ '

', '841', 'N', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Eyrelles Tissus', 48.1212472, -1.1794260, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (842)'+ '

', '842', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Aux Bonheurs de Sophie', 48.2020679, 5.9437137, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (843)'+ '

', '843', 'S', 'S', '["RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LAN","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_TEL","RECOGIDA_EN_TIENDA_TIENDA_LANTEL"]', 1 ], ['Chez Tricotine', 45.3674503, 5.5870523, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (844)'+ '

', '844', 'S', 'N', '["LAN_TALLER_GANCHILLO","LAN_TALLER_PUNTO","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['Degriff`Laine', 45.3684060, 5.5901131, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (845)'+ '

', '845', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['DIDIEUX A./COEUR COUTURE', 45.3657151, 5.5894276, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (846)'+ '

', '846', 'N', 'S', '["TEL_TALLER_COSTURA","MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['ARBAB B./LE FIL DES MAGES', 45.3011287, 5.6264181, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (847)'+ '

', '847', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.6516154, 3.1214207, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (848)'+ '

', '848', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['TISSUS DES URSULES', 50.5887149, 3.0521525, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (849)'+ '

', '849', 'S', 'S', '["MAP_TIENDA_TIENDA_TEL_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS","MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_TEL_NO_KS"]', 1 ], ['Au fil d`Issi', 45.1428136, 4.1231478, 4, '

Fils Katia - Laine - Tissus (850)'+ '

', '850', 'S', 'N', '["MAP_TIENDA_TIENDA_LAN_NO_KS"]', 1 ], ]; var markerGroups = { "1": [], }; var markerTalleres=[]; var markerOvilleria=[]; var markerTelas=[]; function setMarkers(map) { var image = { "1": [], "2": [], "3": [], "4": [], "5": [], "6": [], "7": [], "8": [], "9": [] }; image[1] = {url: 'https://www.katia.com/./imgs//marker_katia.png'}; for (var i = 0; i < shops.length; i++) { var shop = shops[i]; var marker = new google.maps.Marker({ position: {lat: shop[1], lng: shop[2]}, map: map, icon: image[1], /*title: "Katia.com",*/ zIndex: shop[3], type: 1, }); attachSecretMessage(marker, shop[4],shop[5],shop[1],shop[2]); if (!markerGroups[1]) markerGroups[1] = []; markerGroups[1].push(marker); if (!markerOvilleria[shop[6]]) markerOvilleria[shop[6]] = []; markerOvilleria[shop[6]].push(marker); if (!markerTelas[shop[7]]) markerTelas[shop[7]] = []; markerTelas[shop[7]].push(marker); var jsonObj = $.parseJSON( shop[8] ); for (var j = 0; j < jsonObj.length; j++) { if (typeof markerTalleres[jsonObj[j]] === 'undefined') { markerTalleres[jsonObj[j]] = []; markerTalleres[jsonObj[j]].push(marker); }else{ markerTalleres[jsonObj[j]].push(marker); } } } } function attachSecretMessage(marker, secretMessage,key,lat,lng) { var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ content: secretMessage }); marker.addListener('click', function() { infowindow.open(marker.get('map'), marker); setTimeout(function () { $('#content_'+key).load('https://www.katia.com/FR/tools/tiendas-katia-detalle/', {o:4,id:1,lat:lat,lng:lng},function(){ }); }, 500); }); } function toggleTalleres(type,status) { console.log(type); console.log(markerTalleres[type]); if (typeof markerTalleres[type] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerTalleres[type].length; i++) { console.log(type); console.log(status); var marker = markerTalleres[type][i]; //if (!marker.getVisible()) { if (status == true){ marker.setVisible(true); } else { marker.setVisible(false); } } } } function filtar_tiendas(){ var talleres = $('.map_talleres').val(); var ovilleria = $('.map_ovilleria').is(':checked'); var telas = $('.map_telas').is(':checked'); // checks. if (ovilleria == true && telas == true){ if (typeof markerOvilleria['S'] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerOvilleria['S'].length; i++) { var marker = markerOvilleria['S'][i]; marker.setVisible(true); } } if (typeof markerTelas['S'] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerTelas['S'].length; i++) { var marker = markerTelas['S'][i]; marker.setVisible(true); } } $(".map_detalle_tienda").each(function(i) { if ($(this).data("ovilleria") == "S") { $(this).show(); } if ($(this).data("telas") == "S") { $(this).show(); } }); }else if (ovilleria == true && telas == false){ if (typeof markerOvilleria['S'] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerOvilleria['S'].length; i++) { var marker = markerOvilleria['S'][i]; marker.setVisible(true); } } if (typeof markerOvilleria['N'] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerOvilleria['N'].length; i++) { var marker = markerOvilleria['N'][i]; marker.setVisible(false); } } $(".map_detalle_tienda").each(function(i) { if ($(this).data("ovilleria") == "S") { $(this).show(); } if ($(this).data("ovilleria") == "N") { $(this).hide(); } }); }else if (ovilleria == false && telas == true){ if (typeof markerTelas['S'] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerTelas['S'].length; i++) { var marker = markerTelas['S'][i]; marker.setVisible(true); } } if (typeof markerTelas['N'] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerTelas['N'].length; i++) { var marker = markerTelas['N'][i]; marker.setVisible(false); } } $(".map_detalle_tienda").each(function(i) { if ($(this).data("telas") == "S") { $(this).show(); } if ($(this).data("telas") == "N") { $(this).hide(); } }); } // select. var jsonObj = talleres; if (jsonObj.length > 0){ for (var i = 0; i < markerGroups[1].length; i++) { var marker = markerGroups[1][i]; marker.setVisible(false); $(".map_detalle_tienda").hide(); } for (var j = 0; j < jsonObj.length; j++) { if (typeof markerTalleres[jsonObj[j]] !== 'undefined') { for (var i = 0; i < markerTalleres[jsonObj[j]].length; i++) { var marker = markerTalleres[jsonObj[j]][i]; marker.setVisible(true); } $(".map_detalle_tienda").each(function(i) { if ($(this).hasClass(jsonObj[j])) { $(this).show(); } }); } } } /* toggleTalleres(valor,state); var state = $('.map_ovilleria').is(':checked'); var valor = $('.map_ovilleria').val(); toggleOvilleria(valor,state); var state = $('.map_telas').is(':checked'); var valor = $('.map_telas').val(); toggleTelas(valor,state); */ } setTimeout(function () { filtar_tiendas(); }, 500); function opciones_talleres(tipo,accion){ $(".map_talleres option").each(function(){ var valor = $(this).val(); start = valor.startsWith(tipo); if (start == true){ if (accion == "show") $(this).show(); if (accion == "hide") $(this).hide(); }}); } $('.map_talleres').on('change', function(event) { filtar_tiendas(); }); $('.map_ovilleria').on('click', function(event) { var ovilleria = $('.map_ovilleria').is(':checked'); var telas = $('.map_telas').is(':checked'); if (ovilleria == false && telas == false){ $('.map_ovilleria').prop('checked',true); ovilleria = true; } if (telas == false){ opciones_talleres("TEL_","hide"); }else{ opciones_talleres("TEL_","show"); } if (ovilleria == true){ opciones_talleres("LAN_","show"); }else{ opciones_talleres("LAN_","hide"); } filtar_tiendas(); }); $('.map_telas').on('click', function(event) { var ovilleria = $('.map_ovilleria').is(':checked'); var telas = $('.map_telas').is(':checked'); if (ovilleria == false && telas == false){ $('.map_telas').prop('checked',true); telas = true; } if (ovilleria == false){ opciones_talleres("LAN_","hide"); }else{ opciones_talleres("LAN_","show"); } if (telas == true){ opciones_talleres("TEL_","show"); }else{ opciones_talleres("TEL_","hide"); } filtar_tiendas(); }); initMap(); $(document).off("change","#paisbusca").on("change","#paisbusca",function(event){$("#latlon").val("");var codpais = $(this).find(":selected").data("cod");autocomplete.setComponentRestrictions({country:codpais});}); function moveToLocation(lat, lng){ var center = new google.maps.LatLng(lat, lng); map.panTo(center); map.setZoom(8); } $("body").on("DOMSubtreeModified", "#zoomlevel", function() { var newzoom = parseInt($(this).text());map.setZoom(newzoom);}); var x = document.getElementById("ciudad_tiendas"); function showPosition(position) { } function getLocation() { if (navigator.geolocation) { if (!navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition)){ var sel = $("#paisbusca").find(":selected").data("sel"); if (sel == null){ $("#paisbusca").val("FRA"); } var pz = $("#paisbusca").find(":selected").data("pais"); var lat = $("#paisbusca").find(":selected").data("lat"); var lng = $("#paisbusca").find(":selected").data("lng"); var b = ""; moveToLocation(lat, lng); $("#llistat-tendes").html("

Fils Katia - Laine - Tissus (851)

"); var latlon = lat + "," +lng; var cp = ""; var prov = ""; var m = "";$('#llistat-tendes').load('https://www.katia.com/FR/tools/tiendas-katia/', {o:4,id:1,p:latlon,c:cp,pr:prov,m:m,pz:pz,b:b,},function(){filtar_tiendas();}); } } else { x.value = ""//"Geolocation is not supported by this browser."; } var input = document.getElementById("ciudad_tiendas"); var codpais = $("#paisbusca").find(":selected").data("cod"); $("#paisini").val(codpais); var options = { types: ['(regions)'], componentRestrictions: {country: codpais} }; autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(input, options); autocomplete.addListener('place_changed', function() { var codpais = $("#paisbusca").find(":selected").data("cod"); var place = autocomplete.getPlace(); if (!place.geometry) { //window.alert("Autocomplete's returned place contains no geometry"); //return; } var codipaisgoogle = ""; for (var i = 0; i < place.address_components.length; i++) { var addressType = place.address_components[i].types[0]; // for the country, get the country code (the "short name") also if (addressType == "country") { codipaisgoogle = place.address_components[i].short_name; } } if (codipaisgoogle == codpais){ var latlon = place.geometry.location; $("#latlon").val(latlon); var lat = place.geometry.location.lat(); var lng = place.geometry.location.lng(); // Mover dentro del mapa. var paisini = $("#paisini").val(); if (codipaisgoogle == paisini){ moveToLocation(lat, lng); var pais = $("#paisbusca").find(":selected").data("pais"); $("#llistat-tendes").html("

Fils Katia - Laine - Tissus (852)

"); var cp = ""; var prov = ""; var m = ""; var latlon2 = lat+","+lng;$("#llistat-tendes").load("https://www.katia.com/FR/tools/tiendas-katia/", {o:4,id:1,p:latlon2,c:cp,pr:prov,m:m,pz:pais},function(){filtar_tiendas();}); } }else{ $("#paisbusca").focus(); $("#ciudad_tiendas").val(""); $("#ciudad_tiendas").addClass("error"); return false; } }); } getLocation();$(document).off("change","#ciudad_tiendas").on("change","#ciudad_tiendas",function(event){$(this).removeClass("error");$("#latlon").val("");}); $(document).off("click",".btn-tiendas").on("click",".btn-tiendas",function(event){event.preventDefault();var latlon = $("#latlon").val();var paisbusca = $("#paisbusca").val();var ciutat = $("#ciudad_tiendas").val();if (paisbusca=="" && latlon==""){$("#paisbusca").focus(); return false;}if (ciutat != "" && latlon==""){$("#ciudad_tiendas").focus(); $("#ciudad_tiendas").addClass("error"); return false;}if (ciutat == ""){$("#ciudad_tiendas").focus(); $("#ciudad_tiendas").addClass("error"); return false;}$("#search-map").submit();}); $("#taller_tienda").multiselect({ includeSelectAllOption: true, selectAllText: "- Tous -", nonSelectedText : "-----------", buttonWidth: "100%", numberDisplayed: 10, allSelectedText: "- Tous -", }); $("div#close-floating-panel.arrowdown").on("click touchstart ", function(event){ if ( $( this ).hasClass( "up" ) ) { event.stopPropagation(); $("#floating-panel").removeClass("tiendask_sliderdown"); $("#floating-panel").addClass("tiendask_sliderup"); $("#close-floating-panel.arrowdown").attr("class","arrowdown"); } else { event.stopPropagation(); $("#floating-panel").removeClass("tiendask_sliderup"); $("#floating-panel").addClass("tiendask_sliderdown"); $("#close-floating-panel.arrowdown").attr("class","arrowdown up"); }}); });

Fils Katia - Laine - Tissus (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 6430

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.